Logga In

Kurser

Här finns vi
30 dagar

Byggarbetsmiljösamordnare - certifieringskurs

Kursen är till för dig som behöver bygga på med dokumenterad detaljkunskap om olika regler och dess tillämpning i byggprocessen.Projekteringsinriktning
Reglerna presenteras i syfte att se tillämning i arbetet med att;
- Upprätta kravspecifikation för bruksskedet
- Projekteringsunderlag och projekteringsresultat
- Beskriva uppdrag till projektörer
- Kunna inordna arbetsmiljökraven i bygghandlingar och beskrivningar
- Ta fram underlag till arbetsmiljöplan
- Ta fram arbetsmiljöplan och kunna granska kvaliteten på upprättade arbetsmiljöplaner
- Specificera slutdokumentation
- Se koppling till byggledarens uppföljning av arbetet på arbetsstället

Deltagare
Kommande byggarbetsmiljösamordnare för projektering/planering ex vis byggherrar, projekteringsledare, projektörer, konsulter, produktionschefer. Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösamordnare. Inspektörer på myndigheter.

Förkunskaper
Erfarenhet från branschen med exempelvis, projekteringsledning, projekteringsarbete, beskrivningsarbete och allmän planering av byggnads-, anläggnings- och installationsarbete.

Syfte
Fördjupning på arbetsmiljöregler som berör BAS P rollen.

Innehåll
Dag 1 och 2

Kursintroduktion
Kort repetition från grundkursen
- av byggprocessen ur arbetsmiljöperspektiv
- ansvarsförhållanden i lag och föreskrift beträffande BAS allmänt och BAS P särskilt
- Arbetssjukdomar och arbetsolyckor i branschen

Genomgång om krav och möjliga åtgärder samt övningsfrågor om
- Regelsystemets uppbyggnad
- SFS 1977: 1166 Arbetsmiljöförordningen
- AFS 2001:1 om systematiskt arbetsmiljöarbete
- AFS 1999:3 om Byggnads och anläggningsarbete

- AFS 2009:2 Arbetsplatsens utformning
- AFS 1998:1 Belastningsergonomi
- AFS 1999:7 Första hjälpen och krisstöd

- AFS 2000:4 Kemiska och biologiska risker
- AFS 2005:17 Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar
- AFS 2005:18 Härdplaster
- AFS 2006:1 Asbest,
- AFS 1992:16 kvarts
- AFS 2005:6 Medicinska kontroller i arbetslivet

Genomgång och orientering av väsentligheter i
- AFS 2008:3 Maskiner och CE märkning
- AFS 1999:4 och AFS 2005:3 om trycksatta anordningar
- AFS 1981:14 och AFS 1981:15 Skydd mot ras och fall
- AFS 1990:11 Ställningar
- AFS 2004:3 Stegar
- AFS 2005:16 Buller
- AFS 2006:15 Vibrationer

Orientering om ytterligare regler
AFS 2003:6 och AFS 2006:6 Regler om lyftanordningar
AFS 2006:4 Användning av arbetsutrustning
AFS 2001:3 Användning av personlig skyddsutrustning

Genomgång och orientering av väsentligheter i AFS 2007:1 Sprängarbete
AFS 2003:2 Bergarbete
AFS 1993:3 Arbete i slutet utrymme
Schakta Säkert? Handbok om Markarbeten och schaktning

Diskussioner och tillämpningar på
Rotarbeten
Betongarbeten
Granskning av arbetsmiljöplan
Uppdragsbeskrivning till projektörer
Frågebank inför prov

Att jobba som BAS P
- Tips till blivande BAS P

Dag 3

Certifieringsprov del 1 - Gemensamma delar för BAS P och BAS U (150 min)
Certifieringsprov del 2 - Specifik del för BAS P (210 min)

Omfattning
16 lektionstimmar fördelade på 2 dagar samt 1 dag för prov

Övrigt
För att verifiera kunskap om arbetsmiljöregler och om uppgifter för BAS-P och BAS-U, måste ett av certifieringsorganen godkänt prov avläggas med godkänt resultat. Detta prov ingår men du kan givetvis gå våra fördjupningskurser utan att skriva certifieringsprovet.